Slide background

GSG Het Segment

Speciaal voor echte PRO'S

Slide background

Techniek

We bereiden de leerlingen voor op de maatschappij.
Aspecten als leren, wonen, werken, burgerschap en vrije-tijd
zijn belangrijke pijlers binnen ons onderwijs.
Er is een sterk pedagogisch klimaat
We werken heel veel in kleine groepen.

GSG Het Segment

Slide background

Groen- en dierverzorging

GSG Het Segment

Leerlingen verzamelen gedurende de gehele opleiding certificaten,
diploma’s getuigenschriften in hun portfolio map.
5 jaar praktijkonderwijs wordt afgesloten
met een examen en een diploma praktijkonderwijs.
Structuur is een zeer belangrijk aspect.

Slide background

Verkoop en logistiek

GSG Het Segment

Het onderwijs is uitdagend en stimulerend.
Leerlingen ontwikkelen zich onder meer
door stages in het bedrijfsleven.
Leerlingen leren actief en zelfstandig.
Er is geen lesuitval!

Slide background

Dienstverlening en zorg

GSG Het Segment

Praktijkonderwijs is een richting in het Voortgezet
Onderwijs. De leerlingen krijgen naast de basisvakken
rekenen/wiskunde, Nederlands, Engels, Media Wijsheid en
Wereldoriëntatie, ook een groot aantal praktijkvakken:
Techniek, Groen- en Dierverzorging, Horeca en Voeding,
Dienstverlening en Zorg, Verkoop en Logistiek, lessen in het
woonhuis en test en training in het werkcentrum.

Slide background

Woonhuis

GSG Het Segment

PRO+KLAS
We hebben bij ons op school een PRO+KLAS.
In deze klas zitten leerlingen die in het eerste leerjaar
een pro-vmbo programma volgen.
In het eerste jaar kijken we of leerlingen geschakeld
kunnen worden naar het vmbo.

Slide background

Horeca en voeding

GSG Het Segment

Er is intensief contact met ouders.
Elke groep heeft een vaste mentor.
Mentor is de spil tussen ouders, leerling en school.
We bieden branche-gerichte opleidingen en trainingen aan
en bereiden de leerlingen voor op de arbeidsmarkt en het M.B.O.!
GSG Het Segment is een veilige school!

ESF

ESF     ESF investeert in jouw toekomst

     Samen werken aan de toekomst!

 

Gemeente-Praktijkonderwijs-VSO

Vanaf 2015, als de Participatiewet van kracht gaat, worden de arbeidsmarktkansen aanzienlijk kleiner voor leerlingen van het praktijkonderwijs (PRO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Voor deze groep jongeren, die vanwege een handicap te kampen hebben met functiebeperkingen, is het vaak niet mogelijk om zonder ondersteuning op de arbeidsmarkt actief te zijn. Wanneer geen aanvullende activiteiten worden ondernomen komen deze jongeren bij de gemeenten als participatie- of als werkklant.

Via een subsidieregeling van de Europese Unie wordt 363 miljoen euro uitgekeerd voor zeven jaar. Deze pot wordt beheerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is bedoeld om leerlingen naar werk te helpen. Scholen voor praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, en gemeenten ook, kunnen subsidie aanvragen. Dat geld wordt gebruikt om leerlingen bijvoorbeeld in contact te brengen met werkgevers, of om opleidingscertificaten te halen, want dat zit niet in de reguliere bekostiging. Die regeling loopt van 2014 tot 2020, maar nu blijkt het geld al op te zijn. Dat betekent dat een hele grote groep leerlingen de dupe wordt. Dat betekent ook dat er mensen ontslagen worden; mensen die juist de leerlingen helpen met het vinden van werk en met het in contact brengen met werkgevers, zodat ze een toekomstperspectief hebben na school. Bovendien rekenen scholen op dit bedrag. Die hebben nu een gat op de begroting.

Het PRO en VSO zijn veelal eindonderwijs en het einddoel voor de leerlingen is een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij. Door de landelijke ontwikkelingen komt het uitstroomperspectief van deze leerlingen richting het mbo, beschermde en reguliere arbeid onder druk te staan.

Beoogde resultaten:

  • Met de activiteiten bevorderen we de aansluiting van PRO en VSO op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs
  • De arbeidstoeleiding (begeleiding naar werk) van de PRO en VSO scholen binnen de regio is integraal, toekomst- en preventiegericht
  • Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten binnen PRO en VSO – De jongeren worden beter voorbereid op de arbeidsmarktgerichte beroepskeuze
  • Waar mogelijk behalen jongeren een (deel)certificaat gericht op een specifiek beroep
    Met de middelen uit het ESF kan GSG Het Segment bestaande activiteiten versterken en nieuwe mogelijkheden ontwikkelen.

Met de extra financiering door de ESF-gelden wil GSG Het Segment extra mogelijkheden creëren voor de leerlingen om de kansen te vergroten op de (beschermde)arbeidsmarkt en/of vervolgonderwijs(BOL/BBL). Dit alles vind plaats in een contextrijke leeromgeving gericht op de eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Dit zal zichtbaar zijn in het individueel ontwikkelingsplan(IOP) en transitieplan.

Het ziet er dus op dit moment naar uit  dat er voor de schooljaren 2018-2019 en 2019 -2020 geen nieuwe aanvraag meer gedaan kan worden voor ESF subsidie. Pas vanaf het schooljaar 2020-2021 kan er opnieuw een subsidie aanvraag worden ingediend. In samenspraak met het agentschap SZW kan de subsidie aanvraag voor het schooljaar 2017/2018 verlengd worden met maximaal 12 maanden.