Slide background

GSG Het Segment

Speciaal voor echte PRO'S

Slide background

Techniek

We bereiden de leerlingen voor op de maatschappij.
Aspecten als leren, wonen, werken, burgerschap en vrije-tijd
zijn belangrijke pijlers binnen ons onderwijs.
Er is een sterk pedagogisch klimaat
We werken heel veel in kleine groepen.

GSG Het Segment

Slide background

Groen- en dierverzorging

GSG Het Segment

Leerlingen verzamelen gedurende de gehele opleiding certificaten,
diploma’s getuigenschriften in hun portfolio map.
5 jaar praktijkonderwijs wordt afgesloten
met een examen en een diploma praktijkonderwijs.
Structuur is een zeer belangrijk aspect.

Slide background

Verkoop en logistiek

GSG Het Segment

Het onderwijs is uitdagend en stimulerend.
Leerlingen ontwikkelen zich onder meer
door stages in het bedrijfsleven.
Leerlingen leren actief en zelfstandig.
Er is geen lesuitval!

Slide background

Dienstverlening en zorg

GSG Het Segment

Praktijkonderwijs is een richting in het Voortgezet
Onderwijs. De leerlingen krijgen naast de basisvakken
rekenen/wiskunde, Nederlands, Engels, Media Wijsheid en
Wereldoriëntatie, ook een groot aantal praktijkvakken:
Techniek, Groen- en Dierverzorging, Horeca en Voeding,
Dienstverlening en Zorg, Verkoop en Logistiek, lessen in het
woonhuis en test en training in het werkcentrum.

Slide background

Woonhuis

GSG Het Segment

PRO+KLAS
We hebben bij ons op school een PRO+KLAS.
In deze klas zitten leerlingen die in het eerste leerjaar
een pro-vmbo programma volgen.
In het eerste jaar kijken we of leerlingen geschakeld
kunnen worden naar het vmbo.

Slide background

Horeca en voeding

GSG Het Segment

Er is intensief contact met ouders.
Elke groep heeft een vaste mentor.
Mentor is de spil tussen ouders, leerling en school.
We bieden branche-gerichte opleidingen en trainingen aan
en bereiden de leerlingen voor op de arbeidsmarkt en het M.B.O.!
GSG Het Segment is een veilige school!

ESF

ESF     ESF investeert in jouw toekomst

     Samen werken aan de toekomst!

 

 

Gemeente-Praktijkonderwijs-VSO

Vanaf 2015, als de Participatiewet van kracht gaat, worden de arbeidsmarktkansen aanzienlijk kleiner voor leerlingen van het praktijkonderwijs (PRO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Voor deze groep jongeren, die vanwege een handicap te kampen hebben met functiebeperkingen, is het vaak niet mogelijk om zonder ondersteuning op de arbeidsmarkt actief te zijn. Wanneer geen aanvullende activiteiten worden ondernomen komen deze jongeren bij de gemeenten als participatie- of als werkklant.

Het PRO en VSO zijn veelal eindonderwijs en het einddoel is een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij. Door de landelijke ontwikkelingen én de recessie komt het uitstroomperspectief van deze leerlingen richting het mbo, beschermde en reguliere arbeid onder druk te staan.

Activiteiten: De voorgenomen samenwerking tussen de PRO en VSO scholen uit onze arbeidsmarktregio is een eerste stap naar een integraal beleid. Met deze subsidieaanvraag zetten we in op het versterken van de bestaande structuur en voorzieningen voor jongeren. De activiteiten waarop wordt inzet zijn Stage- werkplekleren, Branchecursus en het Leerwerkbedrijf. De scholen die deelnemen aan het project zijn: – De Ark (VSO cluster 3) – De Goudse Waarden (pro) – Het Segment (pro)

Doelstelling: Door extra begeleiding bij de hierboven genoemde activiteiten krijgen leerlingen met een grotere afstand op de arbeidsmarkt een betere kans op werk of een vervolgopleiding.

Beoogde resultaten: – Met de activiteiten bevorderen we de aansluiting van PRO en VSO op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs – De arbeidstoeleiding (begeleiding naar werk) van de PRO en VSO scholen binnen de regio is integraal, toekomst- en preventiegericht – Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten binnen PRO en VSO – De jongeren worden beter voorbereid op de arbeidsmarktgerichte beroepskeuze – Waar mogelijk behalen jongeren een (deel)certificaat gericht op een specifiek beroep
Met de middelen uit het ESF kan GSG Het Segment bestaande activiteiten versterken en nieuwe mogelijkheden ontwikkelen.

Met de extra financiering door de ESF-gelden wil GSG Het Segment extra mogelijkheden creëren voor de leerlingen om de kansen te vergroten op de (beschermde)arbeidsmarkt en/of vervolgonderwijs(BOL/BBL). Dit alles vind plaats in een contextrijke leeromgeving gericht op de eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Dit zal zichtbaar zijn in het individueel ontwikkelingsplan(IOP) en transitieplan

Verschillende ESF-activiteiten vinden plaats:

  1. Leerwerkbedrijven intern en extern:
  2. Branchegerichte cursussen:

 

  1. Leerwerkbedrijven intern en extern:

Omschrijving

In de leerwerkbedrijven intern worden zowel algemene arbeidsvaardigheden als specifieke beroepsvaardigheden getoetst en getraind. Voor alle leerling-werkplaatsen, Handel en Verkoop, Zorg en Welzijn, Techniek, Arbeidssimulatie, Schoolkantine, Horecakeuken, Plant en Dier, gelden de algemene arbeidsvaardigheden: op tijd komen, afwezigheid op de juiste wijze melden, uitvoeren opdrachten, samenwerken en sociale hygiëne. Bij Dierverzorging wordt als beroepsvaardigheden bijvoorbeeld het juist hanteren van gereedschappen en hoeveelheden voer geven getraind. Ziekteherkenning trainen. Bij Groenonderhoud het trainen van het hanteren van de juiste gereedschappen en de juiste fysiek houding aannemen.

Bij Handel en Verkoop het oefenen van spiegelen, het first in first out systeem leren hanteren, kassatraining, leren lezen van bestel en afleverbonnen, etc. Bij Zorg en Welzijn trainen van de schoonmaak in een verzorgingstehuis of bij een kinderopvang. Bij Techniek het aanleren van lastechnieken en het juist hanteren van gereedschappen en houtbewerking machines. Bij Arbeidssimulatie trainen van ooghandcoördinatie, en zorg dragen voor kwaliteit. Bij Schoolkantine aanleren hygiënisch werken, inkoop doen, snijden en beleggen broodjes, verkooptechniek aanleren, kassa bedienen, etc. Bij de horecakeuken trainen van bedienen horecakeukenapparatuur, trainen in maaltijden bereiden.

Extern worden onderhoudsklussen gedaan door leerlingen bij Cyclus en sportverenigingen. De WEP, WerkErvaringsProjecten, waarbij groepjes leerlingen onder begeleiding van een docent extern taken gaan uitvoeren in verzorgingstehuizen, winkels, fabrieken en grote magazijnen. De leerlingen lopen individueel stage in bedrijven en instellingen waarbij zij begeleid worden door de stagebegeleiders van school.

  1. Branchegerichte cursussen

Omschrijving

De leerlingen van Het Segment zullen getraind worden op deelname aan het arbeidsproces of het vervolgonderwijs door het volgen van door de branches erkende opleidingen. De cursussen worden zowel intern als extern gevolgd. De school inventariseert de behoefte bij de leerlingen tot het volgen van één of meerdere cursussen en koopt in, of gebruikt reeds geïmplementeerde cursussen.