Slide background

GSG Het Segment

Speciaal voor echte PRO'S

Slide background

Techniek

We bereiden de leerlingen voor op de maatschappij.
Aspecten als leren, wonen, werken, burgerschap en vrije-tijd
zijn belangrijke pijlers binnen ons onderwijs.
Er is een sterk pedagogisch klimaat
We werken heel veel in kleine groepen.

GSG Het Segment

Slide background

Groen- en dierverzorging

GSG Het Segment

Leerlingen verzamelen gedurende de gehele opleiding certificaten,
diploma’s getuigenschriften in hun portfolio map.
5 jaar praktijkonderwijs wordt afgesloten
met een examen en een diploma praktijkonderwijs.
Structuur is een zeer belangrijk aspect.

Slide background

Verkoop en logistiek

GSG Het Segment

Het onderwijs is uitdagend en stimulerend.
Leerlingen ontwikkelen zich onder meer
door stages in het bedrijfsleven.
Leerlingen leren actief en zelfstandig.
Er is geen lesuitval!

Slide background

Dienstverlening en zorg

GSG Het Segment

Praktijkonderwijs is een richting in het Voortgezet
Onderwijs. De leerlingen krijgen naast de basisvakken
rekenen/wiskunde, Nederlands, Engels, Media Wijsheid en
Wereldoriëntatie, ook een groot aantal praktijkvakken:
Techniek, Groen- en Dierverzorging, Horeca en Voeding,
Dienstverlening en Zorg, Verkoop en Logistiek, lessen in het
woonhuis en test en training in het werkcentrum.

Slide background

Woonhuis

GSG Het Segment

PRO+KLAS
We hebben bij ons op school een PRO+KLAS.
In deze klas zitten leerlingen die in het eerste leerjaar
een pro-vmbo programma volgen.
In het eerste jaar kijken we of leerlingen geschakeld
kunnen worden naar het vmbo.

Slide background

Horeca en voeding

GSG Het Segment

Er is intensief contact met ouders.
Elke groep heeft een vaste mentor.
Mentor is de spil tussen ouders, leerling en school.
We bieden branche-gerichte opleidingen en trainingen aan
en bereiden de leerlingen voor op de arbeidsmarkt en het M.B.O.!
GSG Het Segment is een veilige school!

Leerlingenraad

Leerlingen kunnen hun invloed uitoefenen via de Leerlingenraad.
Uit elk leerjaar wordt jaarlijks een klassenvertegenwoordiger gekozen voor de Leerlingenraad.
Eén leerkracht heeft de taak er op toe te zien dat de Leerlingenraad regelmatig bijeenkomt.
Zesmaal per jaar vergadert de Leerlingenraad met elkaar en eenmaal per jaar vergadert de Leerlingenraad met de directeur en de MR van de school.
Voorafgaand aan de MR-vergadering is er een vergadering van de Leerlingenraad in aanwezigheid van een lid van de personeelsgeleding van de MR. Hij of zij bespreekt de zaken die besproken zijn binnen de Leerlingenraad.

Inleiding: Wat is een leerlingenraad?

Een leerlingenraad is een groep leerlingen die als vertegenwoordigers optreden namens alle leerlingen op de school. Een leerlingenraad wordt gekozen door de leerlingen. Dit huishoudelijk reglement geeft een beeld van de werking van onze leerlingenraad.

1. Waarom een leerlingenraad?

Het is niet zo gebruikelijk om op een praktijkschool een leerlingenraad te hebben. Toch hebben wij ervoor gekozen wel te werken met een leerlingenraad en het werkt goed. De leerlingen van onze school hebben genoeg ideeën die ze graag met elkaar willen bespreken en waar ze ook daadwerkelijk iets mee willen doen. Door een leerlingenraad weten we als directie en team wat er speelt onder de leerlingen en waar hun interesses liggen. Elke plenaire vergadering worden dingen die uit de leerlingenraad komen besproken. Ook in de MR komt elke keer de leerlingenraad ter sprake.

2. Wie zitten er in de leerlingenraad en hoe worden ze gekozen?

Elk jaar wordt er in alle klassen een klassenvertegenwoordiger gekozen. Binnen het leerjaar wordt er uit de drie klassenvertegenwoordigers een afgevaardigde voor de leerlingenraad gekozen. De leerlingen van klas 1 kiezen een afgevaardigde voor klas 1, de leerlingen van klas 2 kiezen een afgevaardigde voor klas 2, enzovoort. Zo krijg je van de vijf leerjaren vijf leerlingen voor de leerlingenraad. De leerlingenraad wordt begeleid door een leerkracht die zitting heeft in de MR. De leerlingenraad heeft zelf geen afgevaardigde in de MR, daar de stof die daar besproken wordt te moeilijk en saai is voor de leerlingen.

3. Wat zijn de taken van de leerlingenraad en hoe vaak komen ze samen?

De leerlingenraad heeft een keer per maand overleg. Dit gebeurt tijdens schooltijd, rekening houdend met de dagen waarop de leerlingen op school zijn. Zo komt het meestal voor dat de afgevaardigden van de klassen 4 en 5 niet allebei bij het overleg kunnen zijn, omdat zij op verschillende dagen op school aanwezig zijn. De afgevaardigden van de klassen 1, 2 en 3 zijn er echter wel altijd allemaal. Voorafgaand aan het overleg krijgen de leerlingen de bespreekpunten te zien, zodat ze er alvast over na kunnen denken. De leerkracht die zitting heeft in de MR zorgt ervoor dat de bespreekpunten op papier staan en dat de leerlingen ze krijgen. Ook neemt de leerkracht het initiatief tot de bespreking. De leerlingenraad zorgt er onder anderen voor dat de schoolfeesten geregeld worden, ze zorgen ervoor dat de zaken die spelen onder de leerlingen besproken worden tijdens het overleg (afval op het schoolplein, vuilnisbakken in de aula, meer zitplekken op het schoolplein etc.), ze denken mee over onderwerpen waar de leerkrachten mee komen en ze helpen mee met de uitvoering van de plannen die gemaakt worden tijdens het overleg.

4. Hoe kan het huishoudelijk reglement veranderd worden?

De leerlingenraad kan dit huishoudelijk reglement steeds wijziging. Daarvoor moet minstens de helft van de leden van de leerlingenraad aanwezig zijn, alsmede de afgevaardigde van de MR en de meerderheid moet de wijziging goedkeuren.

Verslagen

Agenda 23 januari 2012

Notulen 23 januari 2012